TỔNG HỢP CÁC 'MẸO' HỌC DỄ NHỚ VÀ HÀI HƯỚC VỀ HÓA HỌC

Tổng hợp các 'mẹo' học dễ nhớ và hài hước về HÓA HỌC

1. Cách nhớ 20 nguyên tố đầu tiên trong bảng TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

 

Hoàng hôn ở bể Bắc.

Chợt nhớ ở phương Nam.

Nắng mai ánh sương phủ.

Song cửa ai không cài

(Nguồn: thầy Ung Thanh Hải)

2. Các nhóm trong bảng TUẦN HOÀN HÓA HỌC

- Nhóm IA:Li - Na - K - Rb - Cs - Fr: Lâu nay không rảnh coi phim.

- Nhóm II: Be-Mg-Ca-Sr-Ba-Ra: Bé Mang Cây Súng Bắn Ruồi

- Nhóm IIA:Be Mg Ca Sr Ba Ra: Banh Miệng, Cá, Sấu, Bẻ, Răng.

- Nhóm IIIA :B Al Ga In Ti: Bán Áo Gấm Ở Tháilan.

- Nhóm IVA:C Si Ge Sn Pb: Chó Sực Gà Sáu Phát.

- Nhóm VA :N P As Sb Bi: Nhớ Pồ Ắt Sầu Bi.

-Nhóm VIA: O S Se Te Po: Ông, Say, Sỉn, Té, Pò.

- Nhóm VIIA : F Cl Br I At: Fải, Chi, Bé, Iu, Anh.

- Nhóm VIIIA :He Ne Ar Kr Xe Rn: Hằng, Nga, Ăn, Khúc, Xương, Rỗng.

3. Cách cân bằng phản ứng hóa học của Cu với HNO3

- Với dung dịch HNO3 loãng thường cho ra khí NO3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O. Cách nhớ : “Ba đồng tám loãng hai no”

- Với dung dịch HNO3 đặc thường cho ra khí NO2 (màu nâu)Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O. Cách nhớ : “Một đồng bốn đặc cho hai khí màu”.

4. Dãy hoạt động hóa học của kim loại

- Dãy hoạt động hoá học của kim loại :K Na Ca Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Hg Ag Pt Au. Cách nhớ: Khi nào cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng áo phi âu.

- K, Ca, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Cách nhớ:

+ Khi cần nàng may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi cửa hàng Á Phi Âu.

+ Khi cả nhà may áo giáp sắt nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu.

- Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, (H), Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Cách nhớ: Lúc khó bà cần nàng may áo màu giáp có sắt nhớ sang phố hàn đồng hiệu Á Phi Âu.

5. Cách nhớ tiếp đầu ngữ trong hoá học hữu cơ

- Metan, Etan, Proban, Butan, Pentan, Hexan, Heptan, Octan, Nonan, Decan.

- Các tiếp đầu ngữ trong hóa hữu cơ là: Met – Et – Prop – But – Pen – Hex – Hept – Oct – Non – Dec. Cách nhớ :

+ Mẹ em phải bón phân hoá học ở ngoài đồng

+ Mê em nên phải bao phen hồi hộp. Ôi người đẹp!

+ Mẹ em phải bưng phở hì hụp ở ngoài đường

+ Mắt em phai buồn phút hoàng hôn ở nơi đó.

Bài viết cùng danh mục